ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງປາກອູ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານສັນຍາໂຄງການ ວຽກງານຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ຈຳນວນ 16 ທ່ານ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: